Leergang Security en Recht

Click here to edit subtitle

Hoe is de opleiding opgebouwd?


Blended learning: Combinatie van klassikaal onderwijs en e-learning

Met blended wordt bedoeld dat de opleiding deels via het leerplein van Soba en deels via (klassikale) bijeenkomsten wordt aangeboden. Op het leerplein werk je met jouw medecursisten aan praktijksituaties. In feite zijn dit virtuele workshops, waarin je opdrachten uitvoert en met elkaar in discussie gaat. Daarbij is de docent virtueel sturend en coachend op de achtergrond aanwezig. E-learning en klassikaal onderwijs zijn zo op elkaar afgestemd dat de combinatie daarvan telkens kennis en vaardigheden toevoegt.


Verplichte klassikale lessen en facultatieve lessen

Tijdens de facultatieve lessen van een half uur die voorafgaand aan de klasikale lessen gepland worden, worden onderwerpen besproken die niet voor alle deelnemers relevant zijn. Denk daarbij aan de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Daarnaast hebben de facultatieve lessen het karakter van vrije inloop voor het stellen van vragen over de praktijksituaties op de digitale leeromgeving en over de stof van de voorgaande les dat als huiswerk is opgegeven.


Klassikale lessen 15 lessen


Module 1 Inleiding recht:

• Onderverdeling in het recht (nationaal en internationaal recht)
• Tendensen in het recht
- Verschuiving strafrecht naar bestuursrecht
- Verschuiving publiekrecht naar privaatrecht
- Zelfregulering en certificering


Module 2 Handhaving van het recht en handhavingsinstrumentarium:
• Verschil tussen toezicht en opsporing
• Opsporingsambtenaren en juridische inbedding
• Gezag en beheer bij toezicht en opsporing
• Personen en instanties in het strafproces
• Loop van het strafvorderlijk en bestuursrechtelijk rechtsgeding

Module 3 Materieel strafrechtelijke leerstukken (1):
• Betekenis van het materieel strafrecht
• Bronnen van het materieel strafrecht
• Wat is een strafbaar feit
• Legaliteitsbeginsel
• Voorwaarden voor de vervolgbaarheid

Module 4 Beveiligingswetgeving:
• Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), Havenbeveiligingswet, Wet op de weerkorpsen, Stelsel beveiligen en bewaken
• Soorten beveiligingsorganisaties
• Verplichtingen van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
• Overheidstoezicht

Module 5 Materieel strafrechtelijke leerstukken (2):
• Veelvoorkomende misdrijven en juridische kwalificatie
• Poging en voorbereiding
• Deelnemingsvormen en daderschap
• Strafuitsluitingsgronden


Module 6 Aangifte doen:
• Wat is aangifte doen? Wanneer is een klacht geboden?
• Wat zijn de aandachtspunten bij het doen van aangifte of klacht?
• Daadwerkelijk aangifte doen als huiswerkopdracht

Module 7 Strafvorderlijke leerstukken:
• Principes van strafvordering
• Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
• Dwangmiddelen m.b.t. lichamelijke integriteit
• Dwangmiddelen m.b.t. zaken en plaatsen
• Schadeverhaal via het strafrecht

Module 8 Op de helft van de opleiding:
• Tussentoets
• Nabespreken van de ingeleverde aangifte
• Voorbespreken van de gezamenlijke schrijfopdracht


Module 9 Toegangsverlening en toegangsbeheer (1):
• Verboden toegang en erfafscheidingen
• Toegang onder voorwaarden
• Weren van ongewenste bezoekers en toegangsverboden
• Maatregelen in het belang van de orde

Module 10 Toegangsverlening en toegangsbeheer (2):
• Vaststellen identiteit en vastlegging daarvan
• Visitatie (ingangscontrole en uitgangscontrole)
• Beheer van gevonden voorwerpen
• Inleiding cameratoezicht


Module 11 Privacy en omgang met persoonsgegevens (1):
• Wetgeving over bescherming van de persoonlijke levenssfeer (o.a. Wor)
• Wetgeving over de omgang met persoonsgegevens (o.a. AVG)
• Cameratoezicht en toegangsbeheersingssystemen

Module 12 Privacy en omgang met persoonsgegevens (2):
• Gegevensuitwisseling tussen bedrijven
• Gegevensuitwisseling met de overheid
• Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
• Interne en externe waarschuwingssystemen

Module 13 Privaatrechtelijke leerstukken:
• Employmentscreening
• Wettelijke en contractuele aansprakelijkheden
• Schadeverhaal op de fraudeur
• Beëindigen arbeidsovereenkomst na onregelmatigheden

Module 14 Het onderzoeken van onregelmatigheden:
• Gerechtvaardigd belang voor het doen van onderzoek
• Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus
• Observatie en andere methoden van onderzoek

• Interviewen van personen
• Het informeren van onderzochte personen

Module 15 Recap en voorbereiding voor het examen:
• Voorbereiding voor het examen met kennistoets

Tijdens de 16e bijeenkomst wordt de leergang afgesloten met een eindtoets van 40 vragen multiple choice en vragen met stellingen. Bij een onvoldoende resultaat (70% score vereist) is herkansing mogelijk.